Vyhledávání

Pro registrované

CitaceStanovy

                              Stanovy SOK-Spolku pro levicovou teorii

                                             

                                

                                           Postavení, činnost a sídlo organizace

 

1.   SOK-Spolek pro levicovou teorii  (dále jen SOK) je dobrovolné sdružení občanů, usilujících o rozvoj a šíření levicové teorie v České republice.  

 

2.   Úkolem SOK je:

     - vzdělávání členů v levicové teorii 

     - propojení filosofie, sociologie, ekonomie, antropologie, religionistiky, ekologie, umění a     

       jiných oborů za účelem celistvého poznání současného světa, jeho rozporů, krizových

       tendencí a jeho emancipačních alternativ

     - šíření levicového myšlení a kultury v českých zemích a rehabilitace pojmu levice

     - spolupráce s podobně zaměřenými sdruženími a jednotlivci u nás i ve světě

 

3.   Sídlem SOK je (neveřejný údaj).  

 

4.   Statutární orgán je kolektivní a tvoří jej vedení SOK.

 

 

                                      

 

                                                Prostředky k plnění úkolů

 

5.   Členové SOK se  scházejí ke společným diskusím, organizují přednášky, workshopy, konference a jiné vhodné akce umožňující výměnu poznatků a zkušeností mezi členy a hosty SOK.

 

6.   SOK vydává v souladu s platnými právními předpisy periodické nebo neperiodické publikace a tiskoviny a zveřejňuje materiály na svých internetových stránkách. Členové SOK vyvíjejí publikační činnost také svým jménem.

 

 

                                                        Členství

 

7.  SOK má tři formy členství: sympatizant, čestný člen a aktivní člen

   - sympatizantem se může stát každý, komu je blízké zaměření SOK, zašle vedení SOK   

     žádost o tuto formu členství a zaplatí vstupní a členský příspěvek

   - čestným členem se stává ten, komu je tato forma členství nabídnuta vedením SOK. Vedení 

     může toto členství nabídnout na podnět členů organizace. Čestné členství se nabízí

     těm, kteří významně přispěli k rozvoji levicové teorie a praxe nebo různým způsobem   

     podpořili činnost SOK

  - aktivním členem se stává  každý, komu je toto členství nabídnuto vedením SOK a splňuje následující body:

 a, přednese veřejnou přednášku nebo předloží text na téma související se zaměřením SOK členům  

 b, po půlroční zkušební době je přijat za člena, pokud žádný člen nevznese námitku proti jeho členství . Pokud člen vznese zdůvodněnou námitku, probíhá hlasování per rollam. Uchazeč je přijat za člena prostou většinou hlasů aktivních členů   

 c, vyjádří svým podpisem souhlas se stanovami a programem SOK

 d, zaplatí vstupní a členský příspěvek

 

Seznam členů je zpřístupněn na webové stránce spolku. Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku provádí vedení SOK. Členové, kteří souhlasí se zveřejněním svého jména, dají tak najevo písemným souhlasem. Pokud tak neučiní všichni členové, seznam je označen jako neúplný.  

 

 

                                                

 

 

                                          Práva a povinnosti členů

 

8.  Všichni členové mají právo být informováni o všech akcích SOK. Další práva členů jsou 

     odstupňována podle druhu členství: 

  - sympatizanti mají právo účastnit se všech akcí SOK s výjimkou schůzí vedení SOK a  předkládat návrhy a vznášet dotazy týkající se činnosti a směřování SOK

  - čestní členové mají stejná práva jako sympatizanti    

  - aktivní členové mají jednak stejná práva jako sympatizanti a čestní členové a jednak mají 

     právo hlasovat na valné hromadě,  účastnit se schůzí vedení SOK a vznášet na nich  podněty. Dále mají právo hlasovat o přijetí nového člena a právo na finanční odměnu

     za práci spojenou s činností SOK. Výši odměny stanovuje vedení vzhledem k finančním

     možnostem SOK.

 

9.  Členové se zavazují, že budou usilovat o naplnění cílů SOK. Zároveň se zavazují, že svým 

     jednáním nebudou poškozovat tyto cíle ani zájmy SOK a budou udržovat a rozvíjet ducha  kolegiality a vzájemné důvěry. Budou zachovávat diskrétnost ohledně interních informací a nebudou poškozovat dobré jméno ostatních členů spolku.  Sympatizanti a aktivní členové

     mají povinnost platit členské příspěvky, jsou-li tyto vybírány. Kdo má aktivní členství, je

     rovněž povinen dodržovat stanovy a program SOK, účastnit se aktivně činnosti SOK a 

     plnit své úkoly.

 

 

                                                     Zánik členství

 

 

10.  Členství ve spolku zaniká:

a)   úmrtím člena

b)  písemným prohlášením člena, které je doručeno vedení SOK

c)   vyškrtnutím člena, který se přes upozornění ze strany vedení neúčastní práce nebo neplatí členské příspěvky

d)  vyloučením člena v případě, že závažným způsobem poškodí cíle a zájmy SOK a nejedná v souladu s bodem 9. Vedení SOK může nejprve udělit napomenutí.

e)   neprojevením souhlasu s nově přijatými stanovami poté, co je vyzván k souhlasu vedením SOK nebo valnou hromadou. 

 

11. Zánik členství podle bodu 10 a) a b) bere vedení SOK na vědomí, zánik členství podle bodu 10 c) a d) schvaluje vedení SOK. Proti vyškrtnutí nebo vyloučení se může člen odvolat k  valné hromadě, pokud s jejím konáním vysloví souhlas aspoň 1/2 členů do 15 dnů po dni oznámení rozhodnutí. Zánik členství podle bodu e, nastává automaticky tři dny poté, co byl člen vyzván k závaznému projevení souhlasu, a neučinil tak. Pokud člen odmítne vyjádřit souhlas na valné hromadě, pozbývá členství bezprostředně.

 

 

                                                   Orgány SOK

 

12. Řídícími orgány spolku jsou: a) valná hromada členů, b) vedení SOK c) revizní komise

 

 

                                              Valná hromada členů

 

13.Valná hromada členů je nejvyšším orgánem  SOK

a)   určuje v mezích stanov a prohlášení SOK náplň činnosti SOK do příští valné hromady

b)  schvaluje zprávu o hospodaření a rozpočet

c)   může odvolat předsedu nebo prvního či druhého místopředsedu a zvolit nového předsedu nebo prvního či druhého místopředsedu. Předsedu a prvního místopředsedu volí na základě nejvyššího počtu obdržených hlasů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje los

d)  druhého místopředsedu volí losem z aktivních členů. Takto zvolený člen může funkci odmítnout. Pak se volí znovu

e)   stanoví výši vstupného a členských příspěvků

f)   rozhoduje o vyškrtnutí nebo vyloučení  členů proti rozhodnutí vedení SOK v případě, že člen vyškrtnutý nebo vyloučený vedením SOK se odvolal k valné hromadě v souladu s bodem 11 

g)  rozhoduje 3/5 většinou hlasů přítomných o stanovách a prohlášení SOK a o ukončení činnosti SOK.

 

14. Řádná valná hromada je svolávána vedením SOK jednou ročně, a to nejdříve měsíc po oznámení tohoto rozhodnutí členům. Na valné hromadě rozhoduje většina přítomných. Za přítomného se považuje i ten, kdo se účastní valné hromady prostřednictvím videokonference. Valná hromada je usnášeníschopná, jestliže jsou přítomny alespoň dvě pětiny členů SOK. Návrhy  valné hromady jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů, s výjimkou bodů 13g). Mimořádná valná hromada se svolává z rozhodnutí vedení SOK, a to nejdříve dva týdny po oznámení tohoto rozhodnutí členům, nebo na žádost nejméně 1/3 členů nejpozději do dvou týdnů od doručení žádosti vedení.

 

 

                                                    Vedení SOK

 

15.Vedení SOK se skládá z předsedy a dvou  místopředsedů. Předseda a první místopředseda je volen valnou hromadou na dobu tří let, druhý místopředseda je volen losem na funkční období osmnácti měsíců. Funkční období členů vedení končí:

a)   doručením písemného prohlášení člena vedení SOK o odstoupení z funkce nebo jeho úmrtím

b)  odvoláním člena vedení  nebo zvolením nového člena vedení valnou hromadou v souladu s bodem 13 c) a d).

 

16. Vedení SOK uskutečňuje vytčené úkoly, a konzultuje  ve sboru

návrhy na činnost SOK. Může pověřit  jednoho nebo více členů vedení vystupováním   jménem SOK.

 

 

17. Činnost SOK v období mezi zasedáním valné hromady řídí předseda ve spolupráci 

 s oběma místopředsedy. Schůzi vedení svolává předseda nejméně jednou za čtvrt roku. Vedení včas informuje aktivní členy o konání schůze. Podněty vznesené aktivními členy na schůzi vyřizuje vedení SOK ve lhůtě pěti dnů.Vedení SOK může určit jednoho nebo více poradců z bývalého vedení nebo z aktivních členů SOK, s nimiž konzultuje svá rozhodnutí. Vedení SOK vybírá jednoho nebo více koordinátorů a zadává jim úkoly vyplývající z činnosti spolku. Koordinátoři dostávají odměnu podle finančních možností SOK. Vedení SOK přijímá podněty ze strany členů a tyto podněty podle jejich charakteru projednává samo nebo o nich dává hlasovat členům. Vedení rozhoduje o vynakládání prostředků spolku do výše 30 000,- Kč. O vynaložení prostředků nad tuto částku rozhodují členové průběžně hlasováním per rollam nebo na valné hromadě. 

 

 

18. Při hlasování ve vedení rozhoduje většina přítomných hlasů, v případě rovnosti hlas  

předsedy, v nepřítomnosti předsedy rozhoduje hlas místopředsedy s funkčním obdobím tří let.

 

 

                                                       Revizní komise

 

19. Dohled na hospodářskou činnost SOK vykonává tříčlenná revizní komise volená valnou

 hromadou na dobu 1 roku. Revizní komise volí ze svého středu předsedu revizní komise.

 

20. Členy revizní komise se nemohou stát členové vedení ani jejich přímí příbuzní nebo

členové domácnosti.

 

21. Revizní komise provádí revizi hospodaření SOK nejméně jednou ročně. O výsledcích 

podává písemnou zprávu valné hromadě a vedení SOK.

 

 

                                                     Hospodaření SOK

 

22. Činnost SOK je financována vstupními a členskými příspěvky, dotacemi, dary, odkazy a 

 příjmy z vlastní činnosti, určené k podpoře hlavní činnosti spolku.

 

23. Hospodářská činnost SOK spočívá ve vydávání vlastních a převzatých publikací a řídí se 

plány a rozpočtem finančního hospodaření, které jsou schvalovány valnou hromadou.

 

 

                                                            Zastoupení

 

24. SOK je zastupován předsedou, v jeho nepřítomnosti  místopředsedou  s funkčním obdobím tří let. Podpisové právo má  předseda a v jeho nepřítomnosti  místopředseda s funkčním obdobím tří let.   

 

                                                          

 

                                                           Zánik SOK

 

25. SOK zaniká, jestliže se o tom usnese valná hromada 4/5 většinou nebo jestliže o tom 

rozhodne státní orgán.

 

26. Vedení SOK zabezpečí vyrovnání všech závazků organizace ke dni jejího zániku. O 

zbylém majetku rozhodne likvidační komise zvolená valnou hromadou.