Vyhledávání

Pro registrované

CitaceFilosofie

Adorno, T.W.- Horkheimer, M.: Dialektika osvícenství. Oikumené, Praha

Adorno, T.W.: Estetická teorie. Panglos, Praha 1997.

Arendtová, H.: Vita activa. Oikumené. Praha 2007.

Bělohradský, V.: Společnost nevolnosti. Slon, Praha 2007.

Benjamin, W.: Agesilaus Santander. Herrmann a synové, Praha 1998.

Benjamin, W.: Dílo a jeho zdroj. Odeon, Praha 1979.

Benjamin, W.: Iluminácie. Kalligram, Bratislava 1999.

Bondy, E.: Filosofické dílo sv. I. Útěcha z ontologie. DharmaGaia 2007.

Bondy, E.: Filosofické dílo sv. II. Juliiny otázky a další eseje. DharmaGaia 2007.

Bondy, E.: Neuspořádaná samomluva. Luboš Marek, Brno 2002.

Bondy, E.: O globalizaci. Luboš Marek, Brno 2005.

Černý, V.: Osobnost, tvorba a boj. V. Petr, Praha1947.

Černý, V.: Boje a směry socialistické kultury. F.Borový, Praha 1946.

Debord, G.: Společnost spektáklu. Intu, Praha 2007.

Dunayevskaya, R.: Filozofia a revolúcia. Iris, Bratislava 1995.

Eagleton, T.: Idea kultury. Host, Brno2001.

Eagleton, T.: Úvod do literární teorie. Triáda, Praha 2005.

Effenberger, V.: Realita a poesie. Mladá fronta, Praha 1969.

Fischer, E. O nezbytnosti umění. Svoboda, Praha 1967.

Frankl, V.: Vůle ke smyslu. Cesta, Brno 1997.

Fromm, E.: Budete jako bohové. Radikální interpretace Starého zákona a jeho tradice. Lidové noviny, Praha 1993.

Fromm. E.: Mít, nebo být? Aurora, Praha 2001.

Fromm, Erich: Obraz člověka u Marxe. (s ukázkami ze spisů mladého Marxe).Luboš Marek, Brno 2004.

Fromm, E.: Psychoanalýza a náboženství. Aurora, Praha 2003.

Fromm, E.: Strach ze svobody. Naše vojsko, Praha 1993.

Gardavský, V.: Bůh není zcela mrtev. Úvaha o křesťanském teismu a marxistickém ateismu. ČS, Praha 1967.

Garaudy, R.: Marxismus XX. století. Svoboda, Praha 1968.

Garaudy, R.: Perspektivy člověka. NPL, Praha 1965.

Garaudy, R.: Realismus bez břehů. Picasso, Saint-John Perse, Kafka. ČS, Praha 1963.

Goldstücker, E.(vyd.): Franz Kafka: liblická konference 1963, ČSAV, Praha 1963.

Gramsci, A.: Historický materialismus a filosofie Benedetta Croceho. Svoboda, Praha1966.

Gramsci, A.: Poznámky o Machivellim, politice a moderním státu. Svoboda, Praha1970.

Gramsci, A.: Základy politiky. Mladá fronta, Praha 1967.

Habermas, J.: Budoucnost lidské přirozenosti. Filosofia, Praha 2003.

Habermas, J.: Víra a vědění. Masarykova dělnická akademie 2002.

Hauser, A.: Filosofie dějin umění. Odeon, Praha 1975.

Hauser, M.: Adorno: moderna a negativita. Filosofia, Praha 2005.

Hauser, M.: Sociální stát a kapitalismus. Svoboda Servis, Praha 2007.

Hauser, M.: Prolegomena k filosofii současnosti. Filosofia, Praha 2007.

Hegel, G. W. F.: Filosofie dějin. Nová tiskárna Pelhřimov 2004.

Chomsky, Noam - Foucault, Michel, Člověk, moc a spravedlnost, Praha, INTU 2005.

Kalandra, Z.: Intelektuál a revoluce. ČS, Praha 1994.

Kalivoda, R.: Moderní duchovní skutečnost a marxismus. ČS, Praha 1968.

Kalivoda, R.: Husitské myšlení. Filosofia, Praha 1997.

Kalivoda, R.: Husitská epocha a J.A. Komenský. Odeon. Praha 1992.

Kohák, E.: Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky. Slon, Praha 2000.

Kosík, K.: Dialektika konkrétního. NČSAV, Praha1963.

Kosík, Karel: Předpotopní úvahy. Torst, Praha 1997.

Kosík, Karel: Století Markéty Samsové. Orientace, Praha 1993.

Kosík, Karel: Poslední eseje. FILOSOFIA, Praha 2005.

Labriola, A.: Eseje o materialistickém pojetí dějin. SNPL 1961.

Lukács, G.: Umění jako sebepoznání lidstva. Odeon, Praha 1976.

Machovec, M.: Filosofie tváří v tvář zániku. Zvláštní vydání, Brno 1998.

Machovec, M.: Ježíš pro moderního člověka. Akropolis, Praha 2003.

Machovec, M.: Smysl lidské existence. Akropolis, Praha 2002.

Matuštík, U.B.: Neklid doby. Filosofické eseje o radikálním zlu a jiných úzkostech dneška. Filosofia, Praha 2006.

Metz, Johann B.: Úvahy o politické theologii. OIKÚMENÉ, Praha 1994.

Michňák, K.: Individuum a společnost. Příspěvek k problematice depersonalizačních účinků zbožně kapitalistických vztahů. Academia, Praha 1966.

Myers, T.: Slavoj Žižek. Svoboda Servis, Praha 2008.

Sartre, J.P.: Marxismus a existencialismus. Svoboda, Praha 1966.

Sim, St.: Derrida a konec historie. Triton, Praha 2001.

Singer, P.: Hegel. Odeon, Argo, Praha 1995.

Skalický, Karel: Po cestách angažované teologie. Teologie křesťanské praxe. Ježek 2001.

Sobotka, M.: Člověk a práce v německé klasické filosofii. NPL, Praha1964.

Teige, K.: Osvobozování života a poezie. I.-III. Aurora, Praha 1994.

Teilhard de Chardin, Chuť žít. Vyšehrad, Praha 1970.

Urbánek, Eduard (vyd.): Marx a dnešek. Svoboda, Praha 1968. Sborník, vydávaný ke 150. výročí Marxova narození, obsahuje tyto stati a studie: J. Cvekl: Karel Marx a psychologie; I. Michňáková, K. Michňák: Filosofie budoucnosti a budoucnost filosofie; F. Šamalík: Marx o "politickém státě"; L.Nový: Marxova filosofie dějin v otevřených dějinách; E. Urbánek: Role, masky, charaktery (Příspěvek k Marxově koncepci sociální role a charakterních masek); I. Dubský: Marx a otázka "podstaty člověka".

Václavek, B.: Písemnictví a lidová tradice. Svoboda, Praha 1947.

Václavek, B.: Tvorbou k realitě. Svoboda, Praha 1946.

Zelený, J.: O logické struktuře Marxova Kapitálu. NČSAV, Praha1962.

Zelený, J.: Dialektická ontologie. Kant. Praha 2002.

Žižek, Slavoj: Raduj sa z národa svojho jako zo seba samého. GG, Bratislava 1995 (překlad šesté kapitoly knihy Tarrying with the Negative)

Žižek, Sl.: Nepolapitelný subjekt. Luboš Marek, Chomutov 2007.

Žižek, Sl.: Mluvil tu někdo o totalitarismu? Tranzit, Praha 2007.

Příloha

Frankfurtská škola

Bibliografie primární literatury v češtině a slovenštině

(vypracoval Pavel Siostrzonek)

Theodor Wiesengrund Adorno

Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas, Ludwig von Friedeburg, Dialektika a sociologie. Výbor z prací představitelů tzv. frankfurtské školy, Svoboda, Praha 1967 (Sociologie a empirický výzkum, Ke vztahu mezi sociologií a psychologií)

Estetická teorie, Panglos, Praha 1998

Angažovanost, Divadlo, 1969, č. 8, s. 3-13

Čtyřikrát ke kulturnímu průmyslu, Literární noviny, 1966, č. 20, s. 10-11

Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Dialektika osvietenstva. Číta a komentuje Adam Bžoch, Slovenské pohľady, 1992, č. 2, s. 73-86

K dialektice identity, in: Břetislav Horyna, Filosofie posledních let před koncem filosofie, KLP, Praha 1998, s. 46-48

K informální hudbě, in: Eduard Herzog (vyd.), Nové cesty hudby. Sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých pohledech na hudbu, Supraphon, Praha 1970, s. 7-36

Komorní hudba, Estetika, 1992, č. 3, s. 1-10

O fetišovém charakteru v hudbě a regresi sluchu, Divadlo, 1964, č. 1, s. 16-22. č. 2, s. 12-18

Opera, Divadlo, 1966, č. 6, s. 56-62

Pokus o pochopení „Konce hry“, Divadlo, 1966, č. 10, s. 65-73, 1967, č. 1, s. 67-75

Potíže při chápání nové hudby, Hudební rozhledy, 1970, č. 5, s. 222-228

Prolog k televizi: výzkum televize USA v roce 1952-1953, Divadlo, 1965, č. 2, s. 28-33 (Teorie vědy, 2002, č. 2, s. 109-118)

Půlhodinka s Adornem, Hudební rozhledy, 1966. č. 11, s. 323-324

Reflexe o hudební kritice, Hudební rozhledy, 1970, č. 1, s. 29-34

Televize jako ideologie, Divadlo, 1965, č. 5, s. 61-68 (Teorie vědy, 2002, č. 2, s. 119-131)

Teorie polovzdělanosti, Orientace, 1966, č. 1, s. 62-71, č. 2, s. 66-75

Teze k sociologii umění, Sociologický časopis, 1967, č. 4, s. 421-424

Walter Benjamin

Agesilaus Santander. Výbor z textů, Herrmann a synové, Praha 1998

Dílo a jeho zdroj, Odeon, Praha 1979

Iluminácie. Eseje, Kalligram, Bratislava 1999

Centralpark, Orientace, 1966, č. 5, s. 65-75

Karl Kraus, Divadlo, 1964, č. 10, s. 13-28

Ke kritice násilí, Sociologický časopis, 1990, č. 6, s. 543-551

Móda, Labyrint Revue, 2003, č. 13-14, s. 14-20

Moskva, Slovenské pohľady, 1992, č. 9, s. 78-82

O pojme dejín, Slovenské pohľady, 1990, č. 1, s. 104-111

Saturnův prstenec, Analogon, 2003, č. 37, s. 13-14

Úloha překladatele, in: Josef Čermák, Bohuslav Ilek, Aloys Skoumal (vyd.), Překlad literárního díla, Odeon, Praha 1970, s. 245-256

Zkušenost a chudoba, Labyrint Revue, 1998, č. 3-4, s. 99-100 (Agesilaus Santander. Výbor z textů, Herrmann a synové, Praha 1998, s. 143-150)

Max Horkheimer

Filosofie a kritická teorie I, Filosofický časopis, 2003, č. 4, s. 617-623 (1937)

Spoločenská funkcia filozofie, Filozofia, 1999, č. 2, s. 114-125 (1940)

Tradiční a kritická teorie, Aluze, 2001, č. 1, s. 74-106 (1937)

Túžba po úplne Inom (Interview Helmuta Gumniora s Maxom Horkheimerom), Filozofia, 2001, č. 2, s. 117-130 (1970)

Vzestup a pád individua, in: Břetislav Horyna, Filosofie posledních let před koncem filosofie, KLP, Praha 1998, s. 38-40 (1967; úryvek z knihy Zur Kritik der instrumentellen Vernunft)

Herbert Marcuse

Milena Tlustá (vyd.), Antologie textů soudobé západní filosofie V., Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1969 [úryvky z knih Hegelova ontologie a základy teorie dějinnosti (1932), Eros a civilizace (1955), Jednorozměrný člověk (1964), studie O filosofických základech pojmu práce v hospodářské vědě (1933), Předmluva (1964; předmluva ke knize Kultur und Gesellschaft I,II), Ke kritice hedonismu (1938), Filosofie a kritická teorie (1937), Poznámky k novému určení kultury (1965), Etika a revoluce (1964), Zastarání psychoanalýzy (1963)]

Jednorozměrný člověk. Studie o ideologii rozvinuté industriální společnosti, Naše vojsko, Praha 1991 (1964)

Psychoanalýza a politika, Svoboda, Praha 1970 [Teorie pudů a svoboda (1956), Idea pokroku ve světle psychoanalýzy (1956), Problém násilí v opozici (1967), Konec utopie (1967)]

Buďte realisté, žádejte nemožné, Listy, 1968, č. 4, s. 12, č. 5, s. 12 (1968)

Eros v postindustriální společnosti, Plamen, 1966, č. 1, s. 54-60 (1964; úryvek z knihy One-dimensional Man)

Filosofie a kritická teorie II, Filosofický časopis, 2003, č. 4, s. 623-638 (1937)

Kto ste, Herbert Marcuse?, Práca, 1968, č. 144 (26.5.), s. 3 (1968)

Marxismus a feminismus, Aspekt, 2003-2004, č.1, s. 157-160 (1974)

O afirmativním charakteru kultury, Divadlo, 1968, č. 3, s. 46-55, č. 4, s. 47-57 (1937)

Paralýza kritiky. Spoločnosť bez opozície. Predslov ku knize Der eindimensionale Mensch, Slovenské pohľady, 1969, č. 1, s. 44-48 (1964; předmluva ke knize One-dimensional Man)

Poznámky o novém určení kultury, Divadlo, 1969, č. 7, s. 22-31 (1965)

Represívní tolerance (Kritika čisté tolerance), in: Jiřina Šiklová, Miluše Kubíčková (vyd.), Studenti a ideologie na Západě, Horizont, Praha 1969, s. 118-135 (1965)

Rozhovor o studentském hnutí, Studentské listy, 1969, č. 5, s. 12 (1968)

Rozhovor s Herbertem Marcusem, Analogon, 1969, č. 1, s. 80-81 (1967)

Socialistický humanismus, in: Milena Tlustá (vyd.), Antologie textů současné západní filosofie III. (Problémy moderního humanismu), Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1967, s. 168-174 (1965)

Teorie pudů a svoboda, Orientace, 1967, č. 3, s. 24-37 (1956; Psychoanalýza a politika, Svoboda, Praha 1970, s. 15-38)

Základy pozitivismu a vznik sociologie, Filosofický časopis, 1957, č. 6, s. 902-915 (1941; úryvky z knihy Reason and Revolution)

Zastarávání psychoanalýzy, Sešity pro mladou literaturu, 1966, č. 6, s. 9-14 (1963)

Za bibliografickou položkou je v závorce uvedena případná druhá publikace téhož překladu daného rozhovoru, článku, studie či knihy; v případě prací Maxe Horkheimera a Herberta Marcuseho je navíc v závorce uveden rok publikace knižního či časopiseckého originálu a eventuálně bližší specifikace překladu (tzn. že pokud se jedná o úryvek z knihy je uvedeno ze které) – v případě Marcuseho je u antologie a knižního výboru uveden obsah.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 17 červenec 2008 )